SLO | ENG
PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies

The content will be available soon.

Raziskava PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competences) poteka pod okriljem OECD in se umešča v kontekst uresničevanja Strategije o kompetencah za delo (OECD Skills Strategy), ki jo je Svet ministrov OECD (MCM) sprejel maja 2012. Rezultati raziskave PIAAC v 24 državah, vključenih v prvi krog, so objavljeni v publikaciji OECD Skills Outlook 2013.

Za države članice (tudi Slovenijo) projekt PIAAC, ki s svojimi rezultati podpira strategijo Evropa 2020, prek programa Vseživljenjsko učenje sofinancira Evropska komisija. S podatki PIAAC-a bo Evropska komisija oblikovala ciljno vrednost o zmožnostih odraslih za spremljanje napredka v državah članicah na tem področju. Podatki za 17 držav so vključeni v Education and Training Monitor 2014.

Raziskava PIAAC je največja mednarodna raziskava o stanju in uporabi kompetenc odraslih med 16. in 65. letom. Poteka pod vodstvom mednarodnega konzorcija PIAAC, v katerem sodeluje 8 različnih mednarodnih organizacij, koordinira pa ga služba za testiranje v izobraževanju iz Princetona v ZDA (ETS - Educational Testing Service).

V raziskavi PIAAC se s primerljivimi nalogami neposredno meri razvitost spretnosti in kompetenc. Pri tem se želi izvedeti čim več o tem, katere dejavnosti, povezane z branjem, razumevanjem in pisanjem sporočil, uporabo računalnika in drugih sodobnih pripomočkov, odrasli opravljajo v vsakdanjem življenju in kako uspešni so pri tem. Raziskava naj bi torej pokazala, »na kakšni ravni spretnosti in kompetenc ter znanja smo« in »koliko teh sposobnosti izkoristijo delodajalci« ali »kako bi lahko te sposobnosti in zmožnosti prebivalstva še razvijali« pa tudi, »kakšen je uspeh izobraževalnega sistema« v primerjavi s potrebami trga dela.

Raziskava je zamišljena kot ponavljajoča se raziskava (5-10 let) in naj bi omogočila primerjavo spretnosti in kompetenc med državami ter merila njihovo spreminjanje v posameznih časovnih obdobjih. Vanjo se lahko vključijo države iz vsega sveta (do sedaj jih je sodelovalo 33). Udeležba držav poteka v več krogih:

  • V prvi krog je bilo vključenih 24 držav , ki so z izvajanjem raziskave začele leta 2008 in končale leta 2013.
  • V drugem krogu je skupaj s Slovenijo vključenih 9 držav . Začel se je leta 2012 in bo potekal do leta 2016.

 

<< Back