SLO | ENG
Kratka predstavitev raziskave PIAAC

O projektu

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zagotovilo sodelovanje Slovenije v najobsežnejši  svetovni raziskavi o kompetencah ali zmožnostih odraslih, ki poteka pod okriljem OECD.

V Sloveniji raziskava poteka v okviru projekta ESS Merjenje učinkovitosti  sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih od leta 2013 do 2015, ki ga izvaja konzorcij partnerjev:

Na analizah in študijah, ki bodo temeljile na zbranih podatkih, dela skupaj 25 raziskovalcev.

Projekt se financira iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Vrednost projekta je nekaj več kot 1.330.000 evrov. 

 

O raziskavi

Raziskava PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competences) je največja raziskava na področju izobraževanja odraslih v zgodovini, v celoti bo v njej sodelovalo več kot 200 000 odraslih med 16 in 65 letom v 33 državah sveta, večinoma članic OECD.

V Sloveniji je v neposredno testiranje izbranih kompetenc bo vključenih vsaj 5000 odraslih iz vseh regij v starosti od 16 do 65 let. Slovenija se je v raziskavo vključila v letu 2013, izsledki raziskave bodo objavljeni maja 2016. Za Slovenijo je projekt nacionalnega pomena, rezultati bodo pomembni za načrtovanje prihodnjih politik na različnih področjih.

Raziskava ima obsežen in kompleksen inštrumentarij, ki omogoča direktno merjenje in posredne analize. Spretnosti meri (testira) na treh področja: reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih, bralna pismenost in matematična pismenost. Ta tri področja so osnova za uspešno za procesiranje informacij v današnjem času. Kompleksen inštrumentarij pa omogoča tudi posredno analizo rabe kognitivnih spretnosti, interakcij in socialnih veščin, uporabo telesnih zmožnosti in  veščin učenja.

Raziskava PIAAC je le en del projekta, drugi del pa obsega študije in analitično aplikativne rezultate, na primer priporočila za načrtovalce politik, nove modele. 

 

Izbrane študije

V okviru projekta je predvidenih 8 ožjih tematskih študij, kar je ključna naloga analitično aplikativnega dela slovenskega projekta. Posamezni raziskovalci v konzorciju PIAAC se osredotočajo na ugotavljanje povezav med kompetencami in sedanjimi potrebami na trgu dela, preučujejo sovplivanje kompetenc na socialne in ekonomske dosežke posameznika in družbe, ocenjujejo v kolikšni meri izobraževalni sistem zagotavlja pridobivanje ustreznih kompetenc pri odraslih kot tudi pri mladini ter kakšno je stanje pri ranljivih skupinah prebivalstva.

Analitični potencial raziskave PIAAC je veliko širši kot ga zajema projekt Merjenje učinkovitosti. Baza podatkov PIAAC je ena najbogatejših zbranih baz podatkov s področja izobraževanja odraslih, ki omogoča številne mednarodne primerjave, analize in navzkrižne študije. V nacionalnem interesu bi moralo biti, da se v prihodnjih letih, ko bodo baze podatkov javno dostopne, ta analitični potencial še nadalje izčrpa.

Po okriljem OECD so bile doslej izpeljane tri raziskave o pismenosti odraslih:

Vse tri raziskave dokazujejo, da je mogoče znanstveno analizirati pismenost v različnih kontekstih in jezikih in med seboj primerjati, kako dobro odrasli obvladajo spretnosti procesiranja informacij. Rezultati projekta PIAAC bodo omogočili longitudinalno primerjavo z nekaterimi rezultati prejšnjih raziskav, kar tej raziskavi daje posebno razsežnost.

 

Medresorsko sodelovanje in vplivi na podsisteme

Rezultati PIAAC iz leta 2013 so v Evropi zelo odmevni, izobraževalna politika jih jemlje kot dokazilo za uspešnost izobraževalne politike (vsaj v državah, kjer so prebivalci dosegli visoke ravni pismenosti) in tudi kot dokazilo pravičnosti sistemov izobraževanja (v državah, kjer so tudi manj izobraženi odrasli dosegli višje in visoke ravni pismenosti). Nekatere države so uporabile rezultate kot podlago za oblikovanje politik in ukrepov za pospešeno zviševanje ravni pismenosti svojih prebivalcev (n.pr. Velika Britanija, Irska).

Ta tema se je umestila v središče pozornosti predvsem politike izobraževanja in usposabljanja, vse več zanimanja za te podatke pa kažejo tudi drugi resorji, na primer gospodarstvo, zaposlovanje, kmetijstvo, promet itd. Ob začetku projekta se je tudi slovenska politična in strokovna javnosti odzvala tako, da razvoj kompetenc umestila v vse nacionalne strateške razvojne dokumente Slovenije, strategije na področju izobraževanja odraslih in v ukrepe za izboljšanje ponudbe  programov in povečanje udeležbe odraslih. 8 ministrov oziroma predstavnikov ministrstev  (izobraževanje, delo, kultura, kmetijstvo in okolje, infrastruktura, notranje zadeve in zdravje) je še pred začetkom terenskega dela raziskave javnosti predstavilo, na katerih področjih si obetajo konkretne smernice za njihov resor, ki jih bodo pokazale analize PIAAC. Vse to kaže, da bodo rezultati zbrani z raziskavo PIAAC v naslednjih letih na več točkah vplivali na razvojne strategije države.

Več informacij: glej Več o PIAAC.  

 

Gradivo so pripravili: strokovna ekipa PIAAC Slovenija, Andragoški center Slovenij, julij 2014

<< Nazaj